Αυτισμός Ενηλίκων Υψηλής Λειτουργικότητας

Psychotherapy Program for Adults with High Functional Autism (ADL)