Αυτισμός Ενηλίκων Υψηλής Λειτουργικότητας

Educational Program for Adults with High Functionality Autism (HFA)